Încercaţi să căutaţi în funcţie de cuvinte-cheie, codul produsului sau codul de comandă ori numărul de serie, de exemplu, „CM442” sau „Informaţii tehnice”
Introduceţi cel puţin 2 caractere pentru a începe căutarea.

Termeni generali și condiții pentru livrarea bunurilor și serviciilor ("TGC")

Endress+Hauser Romania SRL

1 SCOPUL

Toate livrările de bunuri şi produse (denumite generic “Bunuri”) şi servicii contractuale (“Servicii”) ale companiilor din grupul Endress+Hauser în România vor fi reglementate exclusiv de aceste TGC, cu excepția cazului în care sunt convenite în scris condiţii diferite.

Pe lângă aceste TGC, se pot aplica termeni speciali dacă sunt conveniţi în scris (ca de ex. termeni speciali pentru software sau servicii speciale).

Putem modifica aceste TGC în orice moment cu efect pentru viitor. Versiunea valabilă în vigoare a TGC este permanent publicată pe pagina (a se vedea: www.ro.endress.com). Termenii şi condiţiile comerciale ale clienţilor sunt valabile numai în măsura în care le confirmăm în scris. Notificările prin fax sau e-mail sunt considerate forme de transmitere în scris conform acestor TGC.

2 OFERTE ŞI CONTRACTE

Ofertele noastre pot fi revocate şi nu sunt ferme (nu creează obligaţii). Clientul rămâne obligat de comenzile sale pentru Bunuri sau Servicii timp de 15 zile, calculate de la data sosirii comenzii la sediul nostru.

Contractele acoperite de aceste TGC nu intră în vigoare până nu confirmăm comanda în scris.

Datele tehnice, ilustraţiile, desenele, greutăţile şi dimensiunile ce însoţesc oferta nu sunt ferme şi obligatorii, cu excepţia situaţiilor în care le-am confirmat în scris.

Ne rezervăm dreptul de a face modificări tehnice.

3 LIVRARE

3.1 TERMEN DE LIVRARE

Dacă nu se convine în scris un termen de livrare (“Termen de livrare convenit”), termenul de livrare şi datele de livrare, precum şi întârzierile de livrare comunicate, sunt numai estimări fără forţă juridică. De asemenea, sub rezerva situaţiilor de Forţă Majoră conform secţiunii 12 de mai jos, întârzierile în livrare nu au ca rezultat niciun drept de a anula contractul sau de a solicita orice alt drept de a modifica raportul juridic sau de a pretinde daune sau penalizări.

Termenul de Livrare Convenit începe cel mai devreme atunci cînd se trimite confirmarea comenzii, dar nu înainte ca toate detaliile referitoare la executarea contractului să fie clare şi ca toate documentele şi autorizaţiile să fie furnizate de client, precum şi ca orice plată în avans convenită să fie încasată. Un Termen de Livrare Convenit este îndeplinit când Bunurile sau Serviciile sunt oferite sau livrate la timp (a se vedea Secţiunea 4).

O cerere de modificare din partea clientului este valabilă numai dacă este acceptată de noi în scris. În orice caz, acest lucru prelungeşte termenul de livrare (data limită) până în momentul în care am evaluat fezabilitatea sa şi cu o perioadă de timp necesară pentru a gestiona instrucţiunile modificate.

3.2 LIVRARE ÎNTÂRZIATĂ

Dacă am încălcat data limită a livrării conform unui Termen de Livrare Convenit, răspunderea noastră este limitată la maximum 0,5% din valoarea contractului pentru Bunurile sau Serviciile întârziate la livrare per săptămână completă de întârziere. Răspunderea noastră maximă în astfel de cazuri este de 5% din valoarea contractului pentru Bunuri sau Servicii întârziate la livrare. Se va considera că am încălcat condiţiile de livrare numai după notificare scrisă din partea clientului.

Dacă un Termen de Livrare Convenit nu poate fi respectat din motive care nu pot să ne fie imputate, avem dreptul de a depozita Bunurile pe riscul şi cheltuiala clientului. După expirarea unei perioade de graţie fără niciun rezultat, putem să ne retragem din contract şi dacă clientul este răspunzător pentru întârziere, să pretindem compensaţii.

Se consideră că clientul a încălcat obligaţia de recepţie dacă, fără niciun motiv temeinic, nu acceptă, sau refuză sau împiedică în orice fel livrarea Bunurilor sau Serviciilor. În aceste cazuri, la latitudinea noastră, avem dreptul fie să ne retragem din contract, fie să efectuăm din nou livrarea pe cheltuiala clientului. Ne rezervăm dreptul la despăgubiri pentru daune.

3.3 LIVRĂRI PARŢIALE

Avem dreptul să efectuăm livrări parţiale rezonabile.

4 EXPEDIERE ŞI ASUMAREA RISCURILOR

De regulă, livrarea are loc pe baza termenilor de livrare conveniţi şi definiţi în confirmarea comenzii (în special în ceea ce priveşte condiţiile INCOTERM).

Dacă nu s-au convenit şi confirmat de către noi termeni şi condiţii specifice de livrare, clientul îşi asumă riscul şi livrarea are loc imediat ce am predat Bunurile transportatorului, sau, dacă expedierea este întârziată din motive care nu ni se pot imputa, imediat ce am notificat clientul că Bunurile sunt gata de livrare.

5 PREŢURI

Dacă nu s-au convenit alţi termeni în scris, preţurile sunt considerate a fi valabile de la depozitul nostru de distribuţie, şi nu includ în particular nici costurile de ambalare, nici cele de transport, asigurare, piesele de schimb şi înlocuirea pieselor uzate, nici suma TVA aplicabilă. Avem dreptul la creşteri rezonabile de preţuri dacă costurile pentru materiale şi manoperă pe care se bazează calculul cresc semnificativ de la confirmarea comenzii de către noi.

6 PLĂŢI

Dacă nu s-au convenit alţi termeni în scris, facturile noastre trebuie achitate în termen de 30 de zile de la data emiterii facturii. Dacă nu se efectuează nicio plată până la finele acestei perioade de plată, clientul se află automat în stare de încălcare a condiţiilor de plată. Această încălcare a condiţiilor de plată are următoarele consecinţe:

  • Clientul trebuie să achite dobânda legală penalizatoare, dar cel puţin valoarea ROBOR plus 5 % pe an. De asemenea, clientul trebuie să ne ramburseze toate cheltuielile asociate cu încălcarea condiţiilor de plată, şi anume cheltuielile pentru notificare şi cheltuielile juridice.

  • Putem cere plata în avans sau garanții de plată înainte de a accepta alte comenzi. Acest termen se aplică de asemenea când nu există încălcare a condiţiilor de plată, dar există îndoieli justificate referitoare la capacitatea de plată a clientului.

  • Printr-o notificare scrisă ne putem retrage din tranzacţiile respective , precum şi din alte tranzacţii individuale care nu au fost încă realizate şi putem pretinde despăgubiri.

  • Toate facturile care nu sunt încă scadente pentru livrări de la care nu ne-am retras şi pe care nu le-am anulat devin scadente imediat, chiar atunci cînd nu se aplică încălcarea obligaţiilor de plată altor contracte cu clientul.

Clientul nu trebuie să compenseze nicio sumă datorată pentru plata către noi, dacă acest lucru nu este acceptat de noi în scris.

7 REZERVA DREPTULUI DE PROPRIETATE

Bunurile rămân în proprietatea noastră până când preţul şi toate costurile asociate cu livrarea au fost achitate în totalitate.

Suntem autorizaţi şi împuterniciţi să înregistrăm dreptul de retenție în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare (AEGRM) în orice moment. La cerere, clientul trebuie să ne acorde asistenţa sa în procesul de înregistrare.

Clientul trebuie să se asigure că Bunurile livrate sunt întreținute şi asigurate corespunzător pe durata rezervei dreptului de proprietate.

8 GARANŢIE

8.1 OBIECTUL ȘI TERMENE

Garantăm că la livrare şi pe o perioadă de 12 luni de la livrare (“Perioada de garanţie”)

  • Bunurile sunt libere de defecte substanţiale de proiectare, material şi manoperă; şi

  • Serviciile au fost executate în mod profesionist, în conformitate cu standardele general acceptate în domeniu.

Nu garantăm adecvarea Bunurilor sau Serviciilor noastre pentru o anumită aplicaţie sau pentru un anumit scop.

8.2 INSPECȚIE, NOTIFICAREA DEFECTELOR ȘI ACCEPTAREA BUNURILOR ŞI SERVICIILOR

Este de datoria clientului să inspecteze Bunurile sau Serviciile livrate pentru a verifica dacă nu au defecte substanţiale, dacă sunt complete şi corecte imediat după livrare. Clientul trebuie să ne notifice imediat în scris şi în detaliu cu referire la orice defecte evidente, dar în termen de maximum de 8 zile de la livrare.

Clientul trebuie să ne notifice şi cu referire la defectele ascunse în scris şi în detaliu imediat după ce le descoperă, dar până la expirarea perioadei de garanţie. Dacă nu ni se trimite o notificare în timp util conform celor de mai sus, acest lucru înseamnă că se aprobă şi se recepţionează Bunurile sau Serviciile fără obiecţii. Odată cu aprobarea Bunurilor sau Serviciilor sau odată cu expirarea perioadei de garanţie, toate drepturile la garanţie ale clientului expiră.

Termenii acestei Secţiuni se aplică şi tuturor celorlalte reclamaţii ale clientului, ca de ex. livrare incorectă sau întârziată, diferenţe de cantitate şi orice alte plângeri şi reclamaţii referitoare la Bunurile şi Serviciile furnizate de noi.

8.3 GARANŢIA PENTRU BUNURI

Orice garanţie şi răspundere pentru defecte trebuie să îndeplinească condiţia ca clientul să fi respectat în totalitate obligaţiile sale contractuale şi cerinţele cuprinse în Secţiunea 8.2.

Suntem responsabili numai pentru acele defecte care existau deja la momentul în care clientul şi-a asumat riscurile.

La cererea noastră, clientul trebuie să returneze pe cheltuiala sa Bunurile respinse în ambalajul original sau echivalent pentru testarea defectului reclamat (pentru decontaminare, a se vedea Secţiunea 14 de mai jos). Dacă reclamaţia este justificată, rambursăm clientului cheltuielile de expediere şi transport.

Putem înlocui sau repara bunurile defecte sau putem rambursa preţul, la latitudinea noastră.

Orice reducere de preţ şi acţiune redhibitorie, precum şi orice solicitări de daune directe şi indirecte sunt excluse, în măsura permisă de legislaţia aplicabilă.

Această Secţiune se aplică fiecărei livrări de Bunuri cu defecte, indiferent de temeiul juridic al unei posibile cereri.

8.4 GARANŢIA PENTRU SERVICII

Orice garanţie şi răspundere pentru defecte se aplică doar în cazul clientului care a respectat în totalitate obligaţiile sale contractuale şi cerinţele cuprinse în Secţiunea 8.2 şi care a cooperat deplin cu noi în toate chestiunile referitoare la Servicii, ca de exemplu dar nu numai, permiterea accesului necesar la locaţii şi instalaţii, oferirea informaţiilor şi materialelor relevante şi obţinerea şi menţinerea tuturor licenţelor, autorizaţiilor şi permiselor necesare.

Prestăm Servicii în conformitate cu specificaţiile serviciilor convenite cu clientul. Avem dreptul să sub-contractăm aceste Servicii către terţi (sub-contractanţi).

Pentru Servicii bazate pe Internet, disponibilitatea permanentă a acestor Servicii şi a tuturor datelor aferente nu poate fi garantată.

Această Secţiune se aplică fiecărei livrări de Servicii, indiferent de temeiul juridic al unei posibile cereri.

9 RĂSPUNDERE

Orice răspundere se aplică doar în cazul clientului care a îndeplinit în mod corespunzător obligaţiile care îi revin în temeiul în Secţiunii 8.2.

Ca regulă, răspunderea noastră este limitată la valoarea Bunurilor sau Serviciilor din care ia naștere reclamaţia. Orice răspundere pentru daune indirecte şi rezultate pe cale de consecinţă este exclusă. De asemenea, răspunderea pentru personalul nostru auxiliar şi pentru sub-contractori, precum şi în cazuri de Forţă Majoră (a se vedea Secţiunea 12) este exclusă.

În caz de pierdere sau deteriorare a datelor sau programelor clientului, răspunderea noastră este limitată la costurile şi eforturile tipice de recuperare, care sunt necesare dacă au fost făcute regulat copii de rezervă şi backup adecvate de către client.

În caz de neglijenţă crasă şi intenţie directă, răspunderea noastră este determinată conform legislaţiei aplicabile.

Dacă clientul se retrage din contract fără motive temeinice sau nu îşi îndeplineşte clauzele contractuale, putem pretinde 25% din valoarea comenzii ca daune contractuale . Ne rezervăm dreptul de a pretinde compensaţii pentru daunele care depăşesc această sumă.

10 CONFORMITATE

10.1 ANTI-MITĂ ŞI ANTI-CORUPŢIE

Respectăm toate legile şi reglementările aplicabile referitoare la chestiunile legate de anti-mită şi anti-corupţie.

Clientul va trebui să respecte aceste legi şi reglementări la rândul său şi să întreprindă toate acţiunile necesare pentru a le respecta.

10.2 REGLEMENTĂRI REFERITOARE LA CONTROLUL IMPORTURILOR ŞI EXPORTURILOR

Respectăm toate legile şi reglementările aplicabile referitoare la controlul importurilor şi exporturilor.

Clientul va trebui să respecte aceste legi şi reglementări la rândul său şi să întreprindă toate acţiunile necesare pentru a le respecta.

10.3 DESPĂGUBIRI

Clientul ne va despăgubi și ne va proteja împotriva tuturor prejudiciilor, costurilor și cheltuielilor generate de orice încălcare, presupusă încălcare sau nerespectare a legilor și reglementărilor menționate mai sus de către client sau de orice persoană pentru care clientul poate fi responsabil.

11 CONFIDENŢIALITATEA DATELOR

Respectăm în totalitate reglementările aplicabile în domeniul confidenţialităţii datelor. Clientul cunoaşte şi este de acord cu transferul automat, utilizarea, stocarea şi evaluarea datelor personale în cursul îndeplinirii scopului contractual convenit.

Dacă este necesar pentru motive referitoare la drepturile legate de confidenţialitatea datelor personale, clientul, la solicitarea noastră, va semna o declaraţie adecvată în scris de acord cu măsurile organizaţionale şi de protecţie conform termenilor legilor aplicabile referitoare la confidenţialitatea datelor personale.

În orice caz, vom folosi datele personale transmise numai pentru a ne îndeplini obligaţiile contractuale, precum şi în mod anonim, pentru evaluări şi măsuri de asigurare a calităţii.

12 FORŢĂ MAJORĂ

Evenimentele care sunt dincolo de controlul nostru rezonabil, ca de exemplu, dar nu numai, greve, blocarea facilităţilor sau alte dispute industriale (care implică fie personalul nostru, fie personalul unui terţ), întreruperea unui serviciu de utilităţi sau a unei reţele de transport, calamităţi

naturale, război, răscoală, mişcări civice, sabotaje, îndeplinirea unui ordin guvernamental sau a unei legi, reglementări sau directive, dificultăţi de obţinere a autorizaţiilor, mai ales a licenţelor de import şi export, accident, defecţiune majoră a uzinei sau utilajelor, crize de energie, incendiu, inundaţie, furtună sau nefurnizarea de către furnizori sau sub-contractanţi a bunurilor şi serviciilor care ne împiedică să livrăm Bunurile sau Serviciile la data convenită (“Forţă Majoră”)

prelungesc termenele limită de livrare cu durata perioadei de Forţă Majoră şi a impactului acesteia. Clientul va fi notificat despre această întârziere a livrării. După ce am notificat clientului motivul întârzierii, ne putem retrage în orice moment din contract.

Dacă livrarea este întârziată cu cel puţin 3 luni după data de livrare iniţial stabilit şi clientul, de bună credinţă, nu este de aşteptat să accepte livrarea , clientul se poate retrage din contract.

13 REVÂNZARE; DREPTUL ASUPRA DOCUMENTELOR

Clientul va revinde Bunurile numai împreună cu documentaţia originală.

Noi şi/sau autoritatea care ne-a acordat licenţa reţinem toate drepturile de proprietate şi proprietatea intelectuală asupra documentelor, desenelor, modelelor, devizelor de cost, datelor electronice, şi asupra tuturor elementelor similare ("Documente") pe care le furnizăm clientului în legătură cu livrarea Bunurilor sau Serviciilor.

Aceste Documente nu trebuie puse la dispoziţia terţilor dacă o astfel de permisiune nu se bazează în mod evident pe scopul specific al contractului dintre noi şi client.

14 DECONTAMINAREA BUNURILOR RETURNATE

Putem accepta Bunurile returnate numai dacă sunt respectate cu stricteţe instrucţiunile noastre referitoare la decontaminare. Dacă nu sunt respectate aceste instrucţiuni, ne rezervăm dreptul de a retrimite Bunurile pe cheltuiala clientului.

15 PREVEDERI FINALE

Dacă anumite prevederi individuale ale acestor GTC devin complet sau parţial nevalabile, restul de condiţii rămân valabile.

Locul realizării livrării este depozitul nostru de distribuție, pentru plăți este locul de desfășurare a activității companiei contractante Endress+Hauser.

Prezentele TGC sunt guvernate de legislaţia română. Convenţia Naţiunilor Unite referitoare la Contractele de Vânzare Internaţională de Bunuri (CISG) va fi exclusă.

Competența de soluționare a litigiilor revine exclusiv instanțelor de la sediul social al Endress+Hauser România. Cu toate acestea, ne rezervăm dreptul de a acționa în judecată la sediul clientului.

16 LIMBA DOCUMENTULUI ORIGINAL / TRADUCERE

Acest document este o traducere a documentului original în limba engleză care este publicat pe pagina noastră. În caz de discrepanţe între versiunea în limba engleză și versiunea în limba română, versiunea originală va prevala.

Descărcări

    General Terms and Conditions.pdf